extensionКапитрон Опен Банкинг Үйлчилгээ
Монгол ХэлEnglish
Гүйлгээ хийх
Энэ сервисийг ашиглан та Капитрон банк дахь өөрийн даснаас Монгол Улс доторх бүх банкны дансруу гүйлгээ хийх боломжтой.
Сервис дуудах
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d $PARAMS https://open.capitronbank.mn/v1/transactions
Оролтын утга
{
 token: 'STRING',
 account_no: 'STRING(10)',
 receiver_bank: 'STRING(2)',
 receiver_account: 'STRING',
 receiver_name: 'STRING',
 amount: 'DECIMAL', 
 currency: 'STRING(3)', // MNT, USD, CNY ...
 description: 'STRING'
}
ӨгөгдөлТөрөлТайлбар
tokenStringUser authorization token /v1/authenticate
account_noString(10)Sender account number
receiver_bankString(2)Receiver bank code. See bank codes.
receiver_accountStringReceiver account number
receiver_nameStringReceiver account name
amountDecimalTransaction amount
currencyString(3)Transaction currency
descriptionStringTransaction description
Гаралтын утга
{
 status: '',
 message: '',
 response: {
  code: '',
  message: '',
  journal_id: ''
 }
}
ӨгөгдөлТөрөлТайлбар
statusStringIndicates the request's status. ( :success, :failed )
messageHashError messages. Presents only failed requests
responseHashResponse hash. Presents only successfull requests
codeHashTransaction response code
messageListTransaction statements list
journal_idStringTransaction Journal number
Банкны кодууд
Банкны кодБанкны нэр
30Капитрон Банк
04Худалдаа Хөгжлийн Банк
05ХААН Банк
15Голомт Банк
19Тээвэр Хөгжлийн Банк
21Ариг Банк
22Кредит Банк
26Улаанбаатар Хотын Банк
29Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк
32Хас Банк
33Чингис Хаан Банк
90Төрийн Сан
01Монгол Банк
34Төрийн Банк
36Хөгжлийн Банк
38Богд Банк
91НӨАТ буцаан олголт
92Нийгмийн халамж, хүүхдийн мөнгө
93Мал хамгаалах сан
18Хадгаламж ЭХА
03Капитал Банк БЭХА